Despre noi

A.D.I. “Teleormanul” este persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înfiinţată prin încheierea civilă nr.25 AS pronunţată în dosarul nr.2177/740/2007 de Judecătoria Alexandria.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare in infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara este o structura asociativa a unităţilor administrativ teritoriale, care sa permită o alocare eficienta a resurselor locale si regionale pentru atingerea unor obiective de dezvoltare si asigurarea unor nevoi comune.

In conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, România si-a asumat obligaţii care implica investiţii importante in serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, in vederea conformării cu standardele de mediu ale Uniunii Europene.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” a fost înfiinţata in anul 2007 prin asocierea Consiliului Judeţean Teleorman si a Consiliilor Locale din Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea si Videle din nevoia elaborării si implementării unei strategii comune de dezvoltare si ca un instrument flexibil si eficient pentru dezvoltarea de proiecte in comun si accesarea de fonduri europene pentru sectorul de apa si apa uzata.

Asociaţia a considerat o oportunitate in realizarea obiectivelor sale posibilitatea de a utiliza ca mijloace de finanţare instrumentele structurale la care România are acces începând cu anul 2007.

Prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, încheiat la data de 03.12.2007, A.D.I. „Teleormanul” deleagă dreptul de a exploata, întreţine, administra, investi si furniza servicii de alimentare cu apa şi de canalizare in cadrul ariei de competenta teritoriala a Autoritatii Delegante către Operatorul Regional S.C. APA SERV S.A.

Asociaţia constituie interfaţa pentru discuţii intre parteneri in ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare si gestiune a serviciilor, fiind totodată cadrul de pregătire si promovare a strategiilor de dezvoltare in ceea ce priveşte serviciile. De asemenea, Asociaţia are ca obiectiv monitorizarea respectării obligaţiilor asumate de operator prin contractul de delegare, îndeosebi in ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrărilor încredinţate operatorului si calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor.

 Obiectivele A.D.I. „Teleormanul” au in vedere interesele comune ale Asociaţilor referitoare la :

  • Operatorul Regional S.C. APA SERV S.A.;
  • Contractul de Delegare;
  • Master Planul pentru alimentare cu apa şi canalizare in judeţul Teleorman;
  • Politica de tarifare.

 Obiectivele strategice ale A.D.I. „Teleormanul” sunt :

Continuitatea investiţiilor in infrastructura, obţinând suportul financiar oferit de Fondurile europene, in vederea măririi numărului de utilizatori:

  1. Creşterea satisfacţiei clienţilor şi a calităţii serviciilor asigurate de Operator
  2. Creşterea eficientei Operatorului Regional din punct de vedere administrativ, operaţional, tehnic, comercial si financiar;
  3. Asigurarea dezvoltării durabile a Operatorului ca furnizor regional de servicii de apa şi canalizare prin integrarea viitoarelor puncte de lucru ( servicii deja existente sau care vor fi dezvoltate ulterior in cadrul ariei de competenta teritoriala a Autoritatii Delegante).